ลำดับ
ภาพกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
วันที่
6
22 ธันวาคม 2565
7
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้ำประกัน การทำประกันสินเชื่อ และการทำฌาปนกิจสงเคราะห์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่องการค้ำประกัน การทำประกันสินเชื่อ และการทำฌาปนกิจสงเคราะห์ โดยมี รศ.(พิเศษ)พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เรื่องการค้ำประกัน การทำประกันสินเชื่อ และการทำฌาปนกิจสงเคราะห์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการอุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์ บทบาท และหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอด เพื่อความเจริญก้าวหน้าและสร้างความเข้มแข็งให้ทั้งสหกรณ์และสมาชิกในระยะยาวอย่างยั่งยืน
20 ตุลาคม 2565
8
15 กันยายน 2565
9
15 กันยายน 2565
10
8 กันยายน 2565
มีกิจกรรมทั้งหมด 123 กิจกรรม : 25 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] Next>>