การออมหุ้น-เงินรับฝากออมทรัพย์-เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ-เงินรับฝากออมทรัพย์อุ่นใจวัยเกษียณ

การถือหุ้น
สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นตามเกณฑ์ของจำนวนเงินได้รายเดือน  ดังต่อไปนี้
เงินรายได้รายเดือน                       ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)
ไม่เกิน   9,000                                        90
9,001- 15,000                                      110
15,001-20,000                                     130
20,001-25,000                                     160
25,001-30,000                                     190
30,001  ขึ้นไป                                         220

 

เงินรับฝากออมทรัพย์ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปี)
สมาชิกสมารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์นี้ได้ โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีต้องไม่น้อยกว่า 100 บาทการถอนเงินฝากออมทรัพย์สามารถถอนกี่ครั้งก็ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 20 บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.10 ต่อปี)
สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้เพียงสองบัญชี โดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 10,000 และในการฝากเข้าบัญชีครั้งต่อไป จำนวนเงินต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ให้ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อ ๆ ไป ครั้งละ 100 บาท โดยเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษต้องมีไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ถ้าสมุดคู่บัญชีของผู้ฝากสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 50 บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์อุ่นใจวัยเกษียณ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี)
สมาชิกสามารถเปิดบัญชีฝากได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การเปิดบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และจะต้องฝากติดต่อกันทุกเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน ตามจำนวนเงินที่แจ้งไว้และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่าอายุราชการที่เหลือจนถึงวันเกษียณอายุราชการ ผู้ฝากสามารถเพิ่มเงินฝากรายเดือนได้ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง โดยจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ ในการส่งเงินฝากเข้าบัญชีให้ใช้วิธีหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย แบบหุ้นรายเดือนเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายได้ ให้ผู้ฝากนำเงินฝากเข้าบัญชีในวันทำการสุดท้ายของเดือน การถอนก่อนวันเกษียณอายุราชการ สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์นับแต่วันเปิดบัญชีเงินฝากอุ่นใจวัยเกษียณ