เงินกู้สามัญ - เงินกู้สามัญเพื่ออเนกประสงค์ - เงินกู้เพื่อการศึกษา
ผู้กู้จะต้องทำประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ฯ กำหนด เพื่อคุ้มครองภำระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ทุนประกัน ร้อยละ 50% ของวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ


เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต - เงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ - เงินกู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
ผู้กู้จะต้องทำประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ฯ กำหนด 100%