ทุนบำเหน็จสมาชิก
จำนวนเงินบำเหน็จที่จ่ายให้สมาชิก ให้จ่ายตาม เวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันจนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกหรือเกษียณอำยุ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
(1) อายุการเป็นสมาชิกครบ 24 เดือน แต่ไม่ถึง 36 เดือน ให้ได้รับเงินบำเหน็จ 2,000 บาท
(2) อายุการเป็นสมาชิกครบ 36 เดือน แต่ไม่ถึง120 เดือน ให้ได้รับเงินบำเหน็จ 3,000 บาท
(3) อายุการเป็นสมาชิกครบ 120 เดือน แต่ไม่ถึง 180 เดือน ให้ได้รับเงินบำเหน็จ 5,000 บาท
(4) อายุการเป็นสมาชิกครบ 180 เดือน แต่ไม่ถึง 240 เดือน ให้ได้รับเงินบำเหน็จ 6,000 บาท
(5) อายุการเป็นสมาชิกครบ 240 เดือน แต่ไม่ถึง 300 เดือน ให้ได้รับเงินบำเหน็จ 7,000 บาท
(6) อายุการเป็นสมาชิกครบ 300 เดือน แต่ไม่ถึง 360 เดือน ให้ได้รับเงินบำเหน็จ 8,000 บาท
(7) อายุการเป็นสมาชิกครบ 360 เดือน แต่ไม่ถึง 420 เดือน ให้ได้รับเงินบำเหน็จ 9,000 บาท
(8) อายุการเป็นสมาชิกครบ 420 เดือน ขึ้นไป ให้ได้รับเงินบำเหน็จ 10,000 บาท


ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหนึ่ง ๆ จำแนกการให้ทุนดังต่อไปนี้
(1) ระดับก่อนประถมศึกษาทุนละ 1,000 บาท
(2) ระดับชั้นประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท
(3) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 2,000 บาท
(4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ทุนละ 2,500 บาท
(5) ปวส./ปริญญาตรี ทุนละ 3,000 บาท


ทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับผู้เป็นโสด
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด ให้แก่สมาชิกที่มีอายุครบ 50 ปี บริบูรณ์
แต่ไม่ถึง 51 ปี รายละ 2,000 บาท ทั้งนี้จะต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช จำกัดไม่น้อยกว่ำ 5 ปี


ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อการรักษาพยาบาล

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้งที่สมาชิกเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในไม่
น้อยกว่า 2 คืนติดต่อกันในอัตรำ 1,000 บาท ทั้งนี้ใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อปี


ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกหรือคู่สมรส
สมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ ให้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่เกิน 60 เดือน ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 20,000 บาท
(2) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 61 เดือน แต่ไม่เกิน 120 เดือน ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับกำรศพ 40,000 บาท
(3) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 121 เดือน แต่ไม่เกิน 180 เดือน ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับกำรศพ 60,000 บาท
(4) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 181 เดือน แต่ไม่เกิน 240 เดือน ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับกำรศพ 80,000 บาท
(5) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 241 เดือน แต่ไม่เกิน 300 เดือน ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับกำรศพ 100,000 บาท
(6) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 301 เดือน ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 120,000 บาท