วิสัยทัศน์

สหกรณ์คุณภาพ มั่นคง บริการประทับใจ ก้าวไปสู่สหกรณ์ดีเด่น

 

พันธกิจ

- เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการสู่สหกรณ์ดีเด่น

- จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงและศรัทธาจากสมาชิก โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- สร้างภาพลักษณ์องค์กรด้วยนวัตกรรมการบริหารและการบริการแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

- พัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลมากยิ่งขึ้น

- พิ่มสมรรถนะของคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสู่มืออาชีพ

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม