«เงินกู้สามัญ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15  ต่อปี)

วงเงินกู้สูงสุดไว้ไม่เกิน  3,000,000  บาท

«ประเภทสมาชิก

1. สมาชิกที่เป็น ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ข้าราชการบำนาญ  ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

1.1 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ถึง 36 เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 
1.2 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป ถึง 60 เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท 
1.3 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป ถึง 84 เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท 
1.4 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 84 เดือนขึ้นไป ถึง 108 เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท 
1.5 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 108 เดือนขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท

2. สมาชิกที่เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ

2.1 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไป  ถึง 12 เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  300,000  บาท 
2.2 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  12  เดือนขึ้นไป  ถึง 36 เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  500,000  บาท 
3.3 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป  ถึง 60 เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000  บาท 
3.4 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  60  เดือนขึ้นไป  ถึง 84 เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000  บาท 
3.5 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  84  เดือนขึ้นไป ถึง 108  เดือนวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  2,500,000  บาท 
3.6 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  108  เดือนขึ้นไป  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  3,000,000  บาท
 

3. สมาชิกที่เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา

3.1 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน  ถึง  12 เดือน  วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน  200,000 บาท 
3.2 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  12  เดือนขึ้นไป ถึง  36  เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  300,000 บาท 
3.3 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  500,000  บาท 

4. สมาชิกที่เป็น อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง

4.1 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือนถึง 12 เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  200,000  บาท 
4.2 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ถึง 24  เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  250,000  บาท 
4.3 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  300,000  บาท 

5. สมาชิกที่เป็น ลูกจ้างชั่วคราว

5.1 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  12  เดือนถึง  36  เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000  บาท 
5.2 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  36 เดือนขึ้นไป ถึง  60  เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 80,000  บาท 
5.3 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  100,000  บาท 

 

สมาชิกผู้กู้เงินสามัญทุนเรือนหุ้น  ให้กู้ได้ภายในจำนวนเงินไม่เกินร้อยละ  90  ของทุนเรือนหุ้นทั้งหมด

«การค้ำประกัน 
«สมาชิกประเภท ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ข้าราชการบำนาญ  ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
1. เงินกู้สามัญ  ไม่เกิน  500,000  บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน  2  คน
2. เงินกู้สามัญเกิน  500,000 บาท  แต่ไม่เกิน  1,500,000 บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน  3  คน
3. เงินกู้สามัญเกิน 1,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 4  คน
4. เงินกู้สามัญเกิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน  3,000,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 5  คน

 

«สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา

1. เงินกู้สามัญ ไม่เกิน 300,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 2 คน 
2. เงินกู้สามัญเกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน 3 คน

 

«สมาชิกประเภทอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง
1. เงินกู้สามัญ  ไม่เกิน  250,000  บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน  2  คน
2. เงินกู้สามัญเกิน  250,000 บาท  แต่ไม่เกิน  300,000  บาทให้มีผู้ค้ำประกัน  3  คน

 

«สมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราว
1. เงินกู้สามัญ  ไม่เกิน  50,000  บาท  ให้มีผู้ค้ำประกัน  2  คน
2. เงินกู้สามัญเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 80,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน   3  คน 
3. เงินกู้สามัญเกิน 80,000  บาท  แต่ไม่เกิน 100,000 บาทให้มีผู้ค้ำประกัน  4  คน 
4. สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  อาจารย์ประจำสัญญาจ้าง  และลูกจ้างชั่วคราว  สัญญาเงินกู้สามัญทุกสัญญาต้องมีสมาชิกสหกรณ์ประเภทอื่นค้ำประกันไม่น้อยกว่า  1  คน

 

«บุคคลค้ำประกัน 
1. สมาชิกประเภทข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ข้าราชการบำนาญ  ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  พนักงานราชการ  และพนักงานมหาวิทยาลัย  มีสิทธิค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน  7  ราย
2. สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  มีสิทธิค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 5  ราย
3. สมาชิกประเภทอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง  มีสิทธิค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน  5  ราย
4. สมาชิกประเภทลูกจ้างชั่วคราว  มีสิทธิค้ำประกันเงินกู้สามัญได้ ไม่เกิน  3  ราย

«ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดชำระหนี้ 
สมาชิกที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ข้าราชการบำนาญ  ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จำกัด  สมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  สมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  สมาชิกที่เป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สมาชิกที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว 
1. จำนวนเงินกู้ไม่เกิน  100,000  บาท ให้ผ่อนชำระให้เสร็จสิ้น  ภายใน  36 งวด
2. จำนวนเงินกู้เกิน  100,000  บาท  แต่ไม่เกิน  500,000  ให้ผ่อนชำระให้เสร็จสิ้น  ภายใน  96  งวด
3. จำนวนเงินกู้เกิน 500,000 บาท ขึ้นไป ให้ผ่อนชำระให้เสร็จสิ้น ภายใน  240 งวด
4. สมาชิกกลุ่มข้าราชการบำนาญ  ลูกจ้างบำเหน็จรายเดือน  ให้ผ่อนชำระได้จนถึงอายุ  70  ปี  ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  240  งวด  ยกเว้นสมาชิกที่ขอกู้สามัญจากทุนเรือนหุ้น  หรือเงินฝากของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน

................................................................................................................................................................................................................................

«ประเภทเงินกู้

«เงินกู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15  ต่อปี)
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมานานแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี
2. วงเงินกู้สูงสุดไว้ไม่เกิน 150,000  บาท
3. มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน 
4. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดชำระหนี้จำนวน 48  งวด
5. ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 % ของเงินได้รายเดือน  

 

«เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.80 ต่อปี)

กำหนดวงเงินกู้ดังนี้
1. เงินกู้สำหรับบุคลากรสายวิชาการ     จำนวนเงินกู้ไม่เกิน    100,000  บาท
2. เงินกู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน   จำนวนเงินกู้ไม่เกิน      50,000  บาท
3. มีสมาชิกค้ำประกัน 1 คน 
4. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดชำระหนี้จำนวน 36  งวด
5. ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 % ของเงินได้รายเดือน 

 «หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการให้เงินกู้  ดังนี้
1. ผู้กู้ใช้สิทธิกู้ตามระเบียบนี้ให้แก่ตนเอง  และคู่สมรส  เท่านั้น
2. ผู้กู้จะต้องยื่นใบรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บังคับบัญชา (TOR)  เพื่อขอผลงานทางวิชาการหรือขอปรับระดับทางวิชาชีพ  (ชำนาญการ) และหลักฐานการจ่ายเงินได้รายเดือนประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 % ของเงินได้รายเดือน

 

«เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.80 ต่อปี)

ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน กำหนดวงเงินกู้ดังนี้
ระดับปริญญาเอก               จำนวนเงินกู้ไม่เกิน    500,000  บาท
ระดับปริญญาโท                จำนวนเงินกู้ไม่เกิน    300,000  บาท
ระดับปริญญาตรี                จำนวนเงินกู้ไม่เกิน    150,000  บาท 
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี       จำนวนเงินกู้ไม่เกิน    100,000  บาท

1. สิทธิการกู้เงินกู้ประเภทสามัญเพื่อการศึกษาของอาจารย์ประจำสัญญาจ้างและลูกจ้างชั่วคราว ให้มีสิทธิกู้ได้ไม่เกินวงเงินของสิทธิการกู้สามัญ
2. มีสมาชิกค้ำประกัน จำนวน 2 คน

3. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 60  งวด

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการให้เงินกู้  ดังนี้

1. ผู้กู้ใช้สิทธิกู้ตามระเบียบนี้ให้แก่ตนเอง คู่สมรส และบุตร เท่านั้น
2. ผู้กู้จะต้องยื่นใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาหรือสำเนาใบแจ้งการชำระเงิน และหลักฐานการจ่ายเงินได้รายเดือนประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 % ของเงินได้รายเดือน

 

«เงินกู้สามัญเพื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.80 ต่อปี)

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. วงเงินกู้สูงสุดไว้ไม่เกิน 100,000 บาท
3. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 36 งวด
4. สมาชิกค้ำประกันเพื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 คน หรือทำประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ฯ กำหนดเพื่อคุ้มครองภาระหนี้ต่อสหกรณ์

 

«เงินกู้ประเภทสามัญเพื่ออเนกประสงค์

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี)

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดติดกันมานานแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. วงเงินกู้สูงสุดไว้ไม่เกิน 500,000 บาท เว้นแต่ พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา และอาจารย์ ประจำสัญญาจ้าง วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 
3. มีสมาชิกค้ำประกัน จำนวน 2 คน
4. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 120 งวด

 

«เงินกู้สามัญเพื่อยานพาหนะ 

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี)

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. วงเงินกู้สูงสุดไว้ไม่เกิน 3,000,000 บาท 
3. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 150 งวด

 

«เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก 

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.80 ต่อปี)

1. สหกรณ์ให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก และไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกได้ชำระไว้แล้วกับสหกรณ์
2. สมาชิกที่กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มสิทธิแล้ว แต่ประสงค์ขอยื่นคำขอกู้ใหม่ จะต้องผ่อนชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
3. ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน

4. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 12  งวด

«เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.90 ต่อปี)

รายละเอียดเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
1. จำนวนวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
2. จำนวนเงินกู้ส่วนที่เกินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ90 ของราคาประเมินแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์
3. สมาชิกจะต้องแสดงแหล่งที่มาของรายได้ รายจ่าย หนังสือรับรองการกู้เพื่อการเคหะของสถาบันการเงินอื่น หลักฐานการประเมินราคาทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกัน หรือหลักฐานอื่น ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการ
4. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติวงเงินกู้ ไม่ว่าทรัพย์ที่เป็นหลักประกันจะจดนิติกรรมจำนองไว้กับสถาบันการเงินอื่น หรือหลักประกันเดิมจะได้จดนิติกรรมจำนองไว้สหกรณ์ก็ตาม สมาชิกผู้กู้ต้องดำเนินการไถ่ถอนทรัพย์จำนอง และดำเนินการจดนิติกรรมจำนองใหม่กับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกผู้กู้เมื่อการจดนิติกรรมจำนองแล้วเสร็จ

 

«เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี)

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
2. มีทรัพย์จำนองไว้กับสหกรณ์ หรือ สถาบันการเงินอื่น
3. วงเงินกู้สูงสุดไว้ไม่เกิน 5,000,000 บาท 
4. สหกรณ์ให้เงินกู้ไม่เกินร้อยละ 90% ของราคาประเมินทรัพย์สิน
5. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดชำระหนี้ จำนวน 240 งวด

«เงินกู้เพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี)

 

«เงินกู้เพื่อการสมรสแก่สมาชิก 

(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.80 ต่อปี)