คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39


ประธานกรรมการ


ผศ.ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล

รองประธานกรรมการนายวินัย จินดาวัฒน์
รองประธานกรรมการ  คนที่ 1
ผศ.วิชิต จรุงสุจริตกุล
รองประธานกรรมการ  คนที่ 2

กรรมการและเหรัญญิก


อ.วรเวช ว่องศิริ

กรรมการ
 ผศ.วิชิต มาลาเวช
อ.สมพงค์ เหมือนเพชร
อ.ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์
ผศ.ดร.อำนวย น้อยผา
ผศ.ประหยัด เกษม


 


 
ดร.โสภณ ชุมทองโด
ว่าง
นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
ดร.ศุภฤกษ์ กาธรรมณี
ว่าง

กรรมการและเลขานุการ


อ.คมกฤช แก่นทอง

ผู้ตรวจสอบกิจการอ.สอางเนตร ทินนาม
อ.เบญจา ทองพันธ์์