ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
นางกาญฎา ไกรนรา
ผู้จัดการ


นางสาวเกษศรา ยอดมณีย์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจันทิมา ช่วยตรึกตรอง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวกิติยา จิตโชติ
เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวภัทรานิษฐ์ อ่ำปลอด
เจ้าหน้าที่ธุรการ