ประมวลภาพกิจกรรมจับฉลากทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2564