สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัดมอบน้ำดื่มและหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ จุดคัดกรอง เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช