18 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ราชภัฏนครฯ จัดโครงการสาธิตวิธีทำ"แอลกอฮอล์เจล" ป้องกัน Covid-19 #พร้อมแจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอลเจลคนละขวดแก่สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้