ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป