สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ "การทำน้ำเต้าหู้ และซาลาเปา เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ อาคารคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช