สหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา คุณมัลลิกา คงแก้ว เป็นเงินบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 1,000 บาทและน้ำดื่มสหกรณ์ฯ จำนวน 10 โหล