สหกรณ์ฯ มอบทุนสวัสดิการสมาชิกสำหรับงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาคุณสุเมธ อัฐฐิ เป็นเงินบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 1,000 บาทและน้ำดื่มสหกรณ์ฯ จำนวน 10 โหล