คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37/2564


ประธานกรรมการ


ดร.มนทิรา สังข์ทอง

รองประธานกรรมการอ.ประหยัด เกษม
รองประธานกรรมการ  คนที่ 1
อ.สมพงค์ เหมือนเพชร
รองประธานกรรมการ  คนที่ 2

กรรมการและเหรัญญิก


นางณภัคจิรา ทิพยศุภลักษณ

กรรมการ
 


อ.วิชิต จรุงสุจริตกุล
ผศ.วิชิต มาลาเวช
ผศ.ดร.สุรินทร์ ทองทศ
นางสาวแววตา ทองสุภา


 


 อ.โสภณ ชุมทองโด
นายก่อกานต์ ประเสริฐ
นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
นางศิริวรรณ จุลทับ

กรรมการและเลขานุการ


ผศ.ดร.ธรรมสันต์ สุวรรณ์โรจน์

ผู้ตรวจสอบกิจการอ.สอางเนตร ทินนาม
อ.เบญจา ทองพันธ์์