1. การทำฌาปนกิจ สสอค. http://www.cwftc.or.th

- รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี

- เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวนเงิน 4,880 บาท

- เงินสงเคราะห์จ่ายให้ทายาท จำนวนเงิน 600,000 บาท

2. การทำฌาปนกิจ สส.ชสอ. http://www.fscct.or.th

- รับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 55 ปี

- เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า จำนวนเงิน 4,840 บาท

- เงินสงเคราะห์จ่ายให้ทายาท จำนวนเงิน 600,000 บาท

*สามารถนำ (สสอค.)และ(สส.ชสอ.) เป็นเงินประกันสินเชื่อเงินกู้ได้