ฝ่ายจัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
นางกาญฎา ไกรนรา
ผู้จัดการ

นางสาวเกษศรา ยอดมณีย์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวจันทิมา ช่วยตรึกตรอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกิติยา จิตโชติ
เจ้าหน้าที่บัญชี