สหกรณ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท ผศ.เสรี นังคลา