คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด

ผศ.ดร.อรรครา ธรรมาธิกุล
ประธานกรรมการ
นายวินัย จินดาวัฒน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ผศ.วิชิต จรุงสุจริตกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
อาจารย์วรเวช ว่องศิริ
กรรมการและเหรัญญิก
ผศ.วิชิต มาลาเวช
กรรมการ
อาจารย์สมพงค์ เหมือนเพชร
กรรมการ
อาจารย์ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์
กรรมการ
ผศ.ประหยัด เกษม
กรรมการ
ดร.โสภณ ชุมทองโด
กรรมการ
นายโพธิเศรษฐ์ โพธิ์ปลอด
กรรมการ
ดร.ศุภฤกษ์ กาธรรมณี
กรรมการ
อาจารย์คมกฤช แก่นทอง
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์สอางเนตร ทินนาม
ผู้ตรวจสอบกิจการ
อาจารย์เบญจา ทองพันธ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ