สหกรณ์ฯ จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่อง การขายสินค้าออนไลน์ โดย คุณพงษ์เทพ เกตุแก้ว (ครูกอล์ฟ) วิทยากร

24 สิงหาคม 2566 1161