สหกรณ์ฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2566 - 2568 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2566 ณ จังหวัดพัทลุง

22 พฤษภาคม 2566 1096