คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด พร้อม ที่ปรึกษาและฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ ร่วมอบรมหลักสูตร"คณะกรรมการอำนวยการ" ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเทวราช จ.น่าน