"สหกรณ์คุณภาพ มั่นคง บริการประทับใจ ก้าวไปสู่สหกรณ์สีขาว"

ข่าวประกาศ

...

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564

สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564...
(2 ธันวาคม 2564)

อ่านต่อ

...

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก...
(9 พฤศจิกายน 2564)

อ่านต่อ

...

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสหกรณ์อื่น...
(9 พฤศจิกายน 2564)

อ่านต่อ

ระบบสอบถามข้อมููลสมาชิก
อัตราเงินปันผล-เฉลี่ยคืน

เงินปันผล-เฉลี่ยคืน

เงินปันผล
เฉลี่ยคืน
5.25 / 63
7.00 / 63

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝาก

ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ (เล่มแดง)
1.95
ออมทรัพย์ (รับฝากสหกรณ์อื่น)
2.70
ออมทรัพย์พิเศษ (เล่มเขียว)
3.10
ออมทรัพย์อุ่นใจวัยเกษียณ (เล่มเหลือง)
3.75

เงินกู้

ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์
5.00
เงินกู้เพื่อยานพาหนะ
5.00
เงินกู้เพื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
5.80
เงินกู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
5.80
เงินกู้เพื่อการศึกษา
5.80
เงินกู้เพื่อการสมรสแก่สมาชิก
5.80
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
5.90
เงินกู้ฉุกเฉิน
6.10
เงินกู้สามัญ (เงินฝากค้ำประกัน)
6.10
เงินกู้สามัญ (ทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน)
6.10
เงินกู้สามัญ (หลักทรัพย์ค้ำประกัน)
6.10
เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (บุคคลค้ำประกัน)
6.15
เงินกู้สามัญ (บุคคลค้ำประกัน)
6.15
เงินกู้สามัญ อเนกประสงค์ (บุคคลค้ำประกัน)
6.20
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
6.40


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด >


ประวัติสหกรณ์

    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด มีจุดเริ่มต้นจากการตกลงใจกันของอาจารย์ 4-5 คน นำเงินมารวมเป็นกองทุนกัน แล้วใช้วิธีท่ีเห็นว่ายุติธรรมต่อกันทุกคนคือจับฉลากว่าในแต่ละเดือนผู้ใดจะได้เงินจำนวนน้ันไปเป็นกรรมสิทธิ์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ขณะนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชยังเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเล็กๆมีอาจารย์ไม่ถึง 30 คน ผลพวงของการที่อาจารย์นำเงินมารวมกันเป็นกองทุนน้ีทำให้กองทุนมีเงินจำนวนมากพอที่จะช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างดี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2512 ได้มีสมาชิกช่วยจัดตั้งกองทุนให้เป็นระบบข้ึน เรียกว่า “ สวัสดิการเงินสงเคราะห์ ” มีสมาชิกแรกเริ่ม 11 คน กำหนดให้สมาชิกถือหุ้นหน่ึงมูลค่า 100 บาทหลังจากนั้นมีผู้สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกิจกรรมน้ีเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ พ.ศ. 2512 - 2515 มีอาจารย์บรรจุใหม่ปีละมากๆ ทุกคร้ังที่มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ อาจารย์อาวุโสและผู้ให้การปฐมนิเทศ มักจะทำหน้าที่เชิญชวนอาจารย์ใหม่เข้าเป็นสมาชิกสวัสดิการเงินสงเคราะห์ จำนวนสมาชิกจึงเพิ่มมากข้ึนทุกปี

   ล่วงถึง พ.ศ.2527 การออมทรัพย์ในรูปการรวมทุนและจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ในวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชก็เจริญเติบโตเต็มที่ มีสมาชิกซ่ึงเป็นบุคลากรของวิทยาลัยมาถึง 206 คน มีทุนหมุนเวียนประมาณ 1.5 ล้านนบาท สมาชิกเห็นว่ากิจการมีความมั่นคงดีแล้วจึงได้ขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 กรกฏคม 2527 เลขทะเบียน กพธ36/2527 มีช่ือว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช จำกัด" และจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญคร้ังแรก เม่ือวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2527 โดยท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เริ่มประกอบธุรกิจของสหกรณ์ วันที่ 1 มกราคม 2528 มีคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 13 คน โดยมีนายสมพุทธ ธุระเจน ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ หลังจากนั้นก็ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด และปัจจุบันเปล่ียนช่ือเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำกัด ตามลำดับ